Hoppa till innehåll

Varför fallskydd?

RISK MANAGEMENT ÖVER FALLSKYDD OCH EVAKUERINGSSYSTEM FÖR AVLOPPS- OCH VATTENRENINGSVERK.

Arbetsmiljölagen är tydlig gällande användning av fallskydd. Om inte allmänt fallskydd kan ordnas skall personligt fallskydd användas vid arbete av ett djup eller en höjd av 2m från marknivå (eu direktiv 89/656/EEC). Om risk för skada vid fall finns vid djup eller höjd mindre än 2m skall personligt fallskydd användas (egen riskbedömning).

Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att utarbeta ett komplett program och ta fram lämplig utrustning samt är man skyldig att utbilda personalen. Utöver detta så är personalen skyldig att använda framtagen och tillhandahållen fallskyddsutrustning.

Ett komplett fallskydd för slutna utrymmen som bassänger, pumpstationer eller cisterner består av en säker förankringspunkt, fallskyddssele samt ett fallskyddsblock med räddningswinch.

OBS!

Vid arbete i slutna utrymmen, som bassänger,  pumpstationer samt cisterner så måste ett komplett fallskydd innehålla en räddningsfunktion och inte endast fallskyddsfunktion.

Säkrare arbetsplats ökar lönsamheten

Genom att arbeta förebyggande med arbetsmiljön identifierar du riskerna i ditt och dina medarbetares arbete, vilket innebär att du kan åtgärda riskerna innan olyckan drabbar dina medarbetare. Ett systematiskt miljöarbete bidrar även till en bra ekonomi, högre produktion i företaget och skapar en positiv image av ditt företag.

Sist men inte minst så använder vi fallskydd för att inte skada oss i det dagliga arbetet i slutna utrymmen och bassänger.