Hoppa till innehåll

Alkohol och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy för Fallskyddsexperten RS AB

1. Syfte

Syftet med denna policy är att motverka skadligt bruk av alkohol och droger bland våra medarbetare. Vi vill bidra till minskad ohälsa, olyckor samt värna om en god arbetsmiljö.


  • 2. Mål

Vi ställer upp följande mål:

Skapa en trivsam och säker arbetsplats.


  • 3. Riktlinjer

Alla medarbetare ska vara nyktra och drogfria under arbetstid. Det är oacceptabelt att komma påverkad av alkohol, andra berusningsmedel eller bakfull till arbetet.

Följande person avgör om en medarbetare är tjänstbar:

Personens närmaste chef.

personalfester och under representationer serveras endast alkoholfria alternativ, då vi på Fallskyddsexperten RS AB har en nolltolerans mot alkohol och droger.


  • 4. Förebyggande åtgärder, ansvar och skyldigheter
  • a) Arbetsgivaren

Integrera alkohol- och drogfrågan i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Informera alla nyanställda om innehållet i denna policy.

  • b) Chef/-er

Ansvarar för att denna policy blir nämnd för samtliga medarbetare.
Ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen och ska bestämma om en anställd är tjänstbar.

  1. c) Arbetstagare

Ansvara för att komma nyktra till arbetet.
Arbetstagarna ska vara uppmärksamma på medarbetares beteenden och rapportera avvikande sådana till högre chef.


  • 5. Handlingsplan och rutiner

Vid en situation där en arbetstagare kommer påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel till arbetet ska följande rutiner följas:

Arbetsgivaren

Konfrontera en medarbetare som upplevs påverkad av alkohol eller liknande.
Upptäcks medarbetare vara påverkad på arbetsplatsen ska denna skickas hem.

Arbetstagare

Meddela närmaste chef om misstanken.
Prata med personen i fråga och visa stöd.


  • 6. Rehabiliteringsansvar

Som arbetsgivare har vi ett rehabiliteringsansvar för våra anställda gällande alkoholism då detta klassas som en sjukdom. Att säga upp anställd på grund av alkoholproblem klassas således inte som saklig grund. Innan en eventuell uppsägning kan ske måste en anställd med alkoholmissbruk erbjudas rehabilitering.

Behovet av rehabiliteringsinsatser avgörs i varje enskilt fall i samråd med medarbetaren och eventuell extern resurs som exempelvis företagshälsovård eller utredare från ALNA. Om en utredning utmynnar i att arbetstagaren är i behov av rehabilitering ska en rehabiliteringsöverenskommelse upprättas mellan arbetstagaren som rehabilitering avser, dennes chef samt eventuell facklig företrädare.

En medarbetare som bereds rehabilitering är skyldig att aktivt delta. Målet med rehabiliteringen är att personen i fråga ska gå tillbaka i tjänst snarast möjligt.