Hoppa till innehåll

Lagar och Normer

RISK MANAGEMENT ÖVER FALLSKYDD OCH EVAKUERINGSSYSTEM FÖR AVLOPPS- OCH VATTENRENINGSVERK.

Fallskydd och evakueringssystem – en del av din arbetsmiljö och en del av ditt ansvar

Som arbetstagare, arbetsledare eller arbetsgivare både berörs du och ansvarar du för hur arbetsmiljölagen på din arbetsplats följs. Och det är när olyckan inträffar ditt ansvar granskas. Då är det viktigt att du känner till vem som ansvarar för vad.

Så här säger lagen: De viktigaste bestämmelserna för arbetsmiljön finns i arbetsmiljölagen. Och den grundläggande principen är att arbetsgivare och arbetstagaren ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Vem har ansvaret för arbetsmiljön?

Arbetsgivaren: Har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska vidta de åtgärder som krävs för att förebygga olycksfall eller ohälsa.

Arbetsledaren: Arbetsledaren är arbetsgivarens ställföreträdande och har ett stort skyddsansvar. Hur stort ansvar beror på dennes befogenheter ,kompetens och självständighet.

Arbetstagare: Arbetstagaren har skyldighet att följa givna föreskrifter och ska använda befintlig skyddsutrustning. Arbetstagaren har rätt att upphöra med arbetet om arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara.

Skyddsombud: Har i princip samma ansvar som vilken arbetstagare som helst.

Arbetsmiljölagen slår fast att arbetsgivaren skall ombesörja att ett komplett fallskyddsprogram finns på plats för personer som utför arbeten på en höjd eller ett djup av 2m eller mer där risk för fall föreligger.

Det innebär att identifiera fallriskerna på arbetsplatsen, välja de produkter som lämpar sig bäst för uppgiften samt att utbilda personalen i handhavande.

Då arbetsgivaren gjort detta är arbetstagaren skyldig att använda erhållen utrustning då risk för fall finns i samband med utförande av arbetsuppgifter.

Länk till Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöverkets författningar i PDF-format

AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning

AFS 1997:07 Gaser

AFS 2001:03 Användning av personlig skyddsutrustning

AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete