Hoppa till innehåll

Hyresvillkor

Allmänna hyresvillkor

 1. Hyresperioden räknas från och med leveransdagen/avhämtningsdagen.
 1. Objekten är uthyrarens egendom och hyresmannen förvärvar ej på grund av detta avtal äganderätten därtill.
 1. Hyresmannen får icke pantsätta, låna ut, överlåta eller på annat sätt avhända sig egendomen.
 1. Det åligger hyresmannen att försäkra hyresobjekten. Hyresmannen överlåter härmed till uthyraren all rätt till från försäkringsbolag utgående skadeersättning.
 1. Hyresmannen svarar oavsett egen eller annans vårdslöshet för skada på egendomen utöver vad är att hänföra till normal förslitning. Motsvarande skall gälla vid förlust av egendom.
 1. Hyresmannen skall genast underrätta uthyraren om uppkommen skada på hyresobjekten (ex. om säkerhets block löst ut), om eventuella driftstörningar och om varje omständighet (tex stöld eller utmätning) som kan påverka uthyrarens äganderätt till hyresobjekten.
 1. Uthyraren eller dennes ombud äger rätt att under hyresperioden besiktiga hyresobjekten. Hyresobjekten är besiktigade före leverans och besiktigas efter returnerande från hyresman.
 1. Skador uppkomna utöver normalt slitage debiteras hyresmannen efter slutförd besiktning efter hyresperiodens slut.
 1. Uthyraren har rätt att omedelbart häva hyresavtalet och återtaga hyresobjekten därest hyresmannen

  a) Har lämnat vilseledande uppgifter vid avtalets ingående.
  b) Underlåter att i rätt tid erlägga hyra.
  c) I strid med punkt 3 avhänder sig hyresobjekten.
  d) Avlider, blir förklarad omyndig, ådrager sig betalningsanmärkningar eller kommer på obestånd.
  e) I strid med punkt 7 vägrar uthyraren eller dennes ombud besiktiga egendomen.
  f) Vanvårdar hyresobjekten eller eljest påtagligt åsidosätter sina åtaganden enligt hyresavtalet.

Vid brott mot någon av ovan nämnda punkter a-f, skall hyresmannen såsom skadestånd erlägga förutom förfallna avgifter summan av icke förfallna avgifter.

 1. Intill datum för återlämnat hyresobjekt löper hyra veckovis, med dröjsmålsränta å oguldet hyresbelopp till dess förfallen hyra erlagts. Betalningsvillkor se hyresbekräftelse.
 1. Hyresbetalningarna påbörjas den första veckan efter leveransvecka på sätt som i punkt 10 angivits. Den första inbetalningen skall även omfatta det antal dagar förhyraren äger bruka utrustningen under leveransveckan.
 1. Hyresmannen står för samtliga transportkostnader. Transporskador uppkomna på grund av hyresmannens otillfredsställande handhavande står densamme för.

I övrigt se hyresbekräftelse.